Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzeearend

birdHet Goois Vogelnet is opgehouden, maar waarneming.nl blijft natuurlijk bestaan. Sterker nog, het aantal meldingen neemt spec- taculair toe. Ook dit jaar heeft Hans van Ooster- hout een jaaroverzicht gemaakt op basis van de waarne- mingen die via waarneming.nl zijn ontvangen. Het totaal aantal soorten bedroeg 238. Net als 2010 begon het jaar koud. Hoogtepunten? Lees het volledige overzicht. In 2009 werden er in het Gooi 238 soorten vogels waargenomen, in voorgaande jaren waren dit er 240 (2008), 252 (2007), 242 (2006), 238 (2005) en 233 (2004). Ook dit jaar waren er in het najaar geen Noordwestelijke stormen, waardoor er amper zeevogels werden gezien bij de klassieke trektelpost in Muiden.

De start van 2009 was ongekend koud, januari had langdurige vorst in petto, waardoor er in het hele land langdurig geschaatst kon worden. Het voorjaar en de zomer waren warm en droog in vergelijking tot voorgaande jaren. Het najaar was nat en de winter begon in 2009 vroeg, met veel sneeuwval en ijs in december.

Januari

Bij de Huizerpier begint het jaar als de voorgaande jaren, het mannetje Eider zwemt weer trouw rond de eilandjes bij de pier en zal hier het hele jaar gezien worden. Ook is het mannetje IJseend weer aanwezig bij de Huizerpier, de vogel wordt voor het laatst gezien op 15 februari. Het vaste mannetje Witoogeend in de grachten van de Vesting Naarden zal tot 31 januari te zien zijn. Na de heftige vorstperiode in januari verdwijnt de vogel en zoals het zich nu laat aanzien, zal hij in de volgende winter niet meer terugkeren. Het vrouwtje Witoogeend van de Noordwal in Huizen wordt tot 30 maart daar gezien en keert op 3 juli weer op haar vaste plek terug. In december zal echter blijken dat de vogel geringd is en daardoor een Escape betreft.

De vaste Klapekster van de Tafelbergheide blijft tot 13 maart overwinteren. Ook overwintert er een vogel in Polder Achteraf en worden vogels gezien op de Bussummerheide en op de Westerheide.

Tijdens de strenge vorstperiode worden op veel plekken groepen Barmsijzen gezien, de grootste groep betreft 450 vogels bij de Kromme Goog, vanouds een favoriete plek voor barmsijzen die hier op de Zwarte Elzen foerageren, in gezelschap van grote groepen Sijzen. Tot halverwege maart worden hier flinke groepen gezien. Op veel plekken worden overwinterende Grote Gele Kwikstaarten aangetroffen, het lijkt er op dat de soort steeds algemener wordt als overwinteraar in ons werkgebied. Ook worden in de winterse periode op veel plekken Houtsnippen gezien, de soort wordt tijdens winterweer veel makkelijker opgestoten. Ook zijn kleinere neef Bokje wordt enkele malen opgestoten langs open watertjes, waar de vogels in zware winters eenvoudig te zien zijn. Overwinterende Blauwe Kiekendieven worden geregeld gezien in de Bovenmeent, bij de Huizerpier, bij Polder Achteraf en in de Eempolders.

Begin januari wordt enkele malen in de buurt van Weesp een Roodhalsgans gezien. De vogel blijkt erg vliegerig en is slecht voor weinigen weggelegd. 16 Januari verschijnt een Zwarte Zee-eend op de Spiegelplas. Op 24 januari is een Roodkeelduiker kortstondig aanwezig op het Gooimeer bij de Huizerpier.

Langzamerhand beginnen Zeearenden vaste voet aan de Gooise grond te krijgen. Zo wordt op 10 januari een vogel gezien op het ijs van het Eemmeer en op 25 januari vliegt een vogel over het Gooimeer. Later in het jaar zullen nog veel meer meldingen volgen.

Februari

Op 1 februari wordt een winterse Kleine Zilverreiger gezien in de Horstermeer. Van 6 tot 9 februari verschijnen twee vrouwen Witoogeend, in gezelschap van een hybride mannetje Witoogeend x Kuifeend op de Vecht bij Fort Uitermeer. 14 februari worden waarschijnlijk dezelfde vogels gezien in Weesp. 7 Februari is een Kuifduiker aanwezig in de Spiegelplas.

Begin Februari beginnen de plaatselijke Raven weer vocaal te worden en hun territoria af te bakenen. Het ziet er naar uit dat er dit jaar vier broedparen in het Gooi aanwezig zijn, in het Spanderswoud, op de Laapersheide, bij de Valse Bosjes en op de Westerheide. Helaas zullen ook dit jaar geen jongen gezien worden, waardoor succesvolle broedgevallen vooralsnog niet kunnen worden aangetoond, predatie en voedselgebrek lijken hier de oorzaken van te zijn.

14 Februari wordt de eerste Bontbekplevier gezien in de Eempolders. 20 Februari wordt een overvliegende Ruigpootbuizerd opgemerkt boven de Noordwal in Huizen. Op 21 februari worden de eerste Grutto’s gezien in de Eempolders. De 25e vliegen er 30 Kraanvogels over Loosdrecht, de 27e een groep van 14 over de Westerheide en op de 28e vliegt een solitaire vogel over de Eempolders. 26 Februari verschijnt een Kuifduiker in de Haven Ballast bij Muiden.                          

Maart

Op 3 maart wordt een Rotgans opgemerkt in de Eempolders, op de 11e blijkt deze vogel hier nog aanwezig. 7 Maart wordt een ongeringde Dwerggans gevonden in de Bovenmeent, de vogel blijkt erg plaatstrouw, trekt op met Brandganzen en laat zich doorgaans erg goed zien. Op 28 maart wordt deze vogel voor het laatst gezien. Op 15 maart wordt een groep van 7 Raven gezien in de Bovenmeent. De vogels komen uit de richting van het Spanderswoud en verdwijnen het Naardermeer in. Waarschijnlijk zijn het puberende jonge vogels (van voorgaande broedjaren, hoogstwaarschijnlijk van buiten ons werkgebied) die ontdekt hebben dat er in het Naardermeer grote groepen Ganzen broeden en dat hun eieren een makkelijk voedselbron zijn. Op veel plekken in de Bovenmeent worden kapotte Ganzeneieren gevonden.

Op 11 maart verschijnt een Klapekster in de Bovenmeent, deze vogel blijft hangen tot de 24e. Kraanvogels worden overvliegend gezien op de 1e (5 over Hilversum en 38 over de Eempolders), op de 21e (2 over Eemnes) en op de 28e (1 over de Zanderij Crailo).

Vanaf 20 maart worden er bij de Noordwal in Huizen weer Geoorde Futen aangetroffen. De groep groeit uiteindelijk uit tot maximaal 21 vogels op 6 april en de laatste vogels worden gezien op 4 mei. Ook worden Geoorde Futen gezien bij de Machine van het Naardermeer, maximaal 2 vogels zwemmen hier rond. Op 22 maart wordt een Roodhalsgans gezien in de Bovenmeent. De groep Ganzen waar de vogel in verblijft wordt opgeschrikt door Helicopters en de Roodhalsgans kan niet meer worden teruggevonden.

2009 blijkt een goed jaar voor overtrekkende Ruigpootbuizerden, want op 22 maart wordt er weer een vogel gezien, overtrekkend over de Bovenmeent. Op 28 maart verschijnt de eerste Beflijster op een van de vaste plekken, bij de Aardjesberg op de Westerheide, deze zingende man blijft enkele dagen hangen. Tot in ieder geval 30 april worden er doortrekkende vogels gezien, voornamelijk op de heidevelden, de grootste groep bestaat uit 17 vogels die op 9 april wordt opgemerkt bij de Groeve Oostermeent in Blaricum. 21 Maart is een Zilverplevier kortstondig aanwezig bij de Huizerpier en op 29 maart verschijnt er weer eens een mannetje Buffelkopeend op het Naardermeer. Deze waarschijnlijke escape blijft in ieder geval tot 4 april.

Maart blijkt een goede maand voor doortrekkende of zwervende Zeearenden. Op de 5e wordt een vogel gezien boven het Naardermeer en de 28e wordt naast een hoog overtrekkende vogel, ook een pleisterende vogel in de Bovenmeent gezien.

30 maart wordt een zingende Europese Kanarie gezien in het centrum van Hilversum, ook vliegt er op deze dag een vogel over de Noordwal in Huizen. Naast de kleine populatie Roeken langs de A1 bij Muiden lijkt de nieuwe kolonie bij Loenen aan de Vecht het steeds beter te doen, dit jaar worden er minimaal 32 nesten geteld.

De eerste zomergasten komen in Maart op de volgende data binnen. 5e Zomertaling, 7e Kleine Plevier en eerste zingende Tjiftjaf, 12e Blauwborst, 17e Oeverzwaluw en Boerenzwaluw, 24e Purperreiger, 28e Huiszwaluw, Gele Kwikstaart, Fitis en Boompieper, 30e Porseleinhoen en Gekraagde Roodstaart,

April

Rondom de Natuurbrug van Zanderij Crailo wordt geregeld een baltsend paartje Kleine Barmsijs gezien, het heeft er alle schijn van dat de vogels hier gebroed hebben.

Op 3 april wordt een extreem vroege doortrekkende Grauwe Kiekendief gezien over de Natuurbrug bij Zanderij Crailo. Dezelfde dag wordt alweer een Ruigpootbuizerd gezien, ditmaal boven de Eempolders. Op 5 April worden twee Kuifduikers ontdekt tussen Muiden en Muiderberg.  6 April wordt een erg vroeg Kleinst Waterhoen gehoord in de Bovenmeent, zoekacties in de daarop volgende nachten hebben helaas geen succes. Op dezelfde dag vliegt een Zwarte Wouw over Haven Ballast. Op 8 april wordt een Kuifduiker in zomerkleed ontdekt bij de Huizerpier. De volgende dag is de vogel nog steeds aanwezig. 8 April vliegt er ook een Zwarte Wouw over Ankeveen.

9 April wordt kortstondig een Buidelmees gezien bij de Machine van het Naardermeer. Vervolgwaarnemingen blijven uit. Wel worden rondom de Haven Ballast, bij Muiden, geregeld roepende vogels aangetroffen. Broedpogingen kunnen dit jaar helaas niet worden vastgesteld. Een dag later vliegen 3 Kraanvogels over Polder Achteraf. 13 April wordt een Duinpieper gevonden op de Natuurbrug van de Zanderij Crailo, de vogel blijkt erg tam en laat zich de hele dag uitstekend zien, de volgende dag blijkt de vogel vertrokken. Op 16 april wordt de eerste Bosruiter gezien in de Bovenmeent. 18 April wordt een Morinelplevier opgemerkt in de Eempolders, helaas wordt de waarneming pas enkele dagen later met begeleidende foto’s bekend gemaakt.

Van 6 tot 15 april is een Velduil te zien in Polder Achteraf, de vogel jaagt iedere avond in de schemering over het moerasgebied en laat zich erg mooi zien. Op de Loenderveensche Plas wordt nog een groep Geoorde Futen ontdekt, deze vogels baltsen veelvuldig en zal uiteindelijk uitgroeien tot 15 vogels.

Op 17 april vliegt een Rosse Grutto in volledig zomerkleed over de Bovenmeent. 19 April doet een Poelruiter de Bovenmeent aan en wordt deze door veel vogelaars bewonderd. 20 April vliegen een Europese Kanarie over de Vliegheide en een Zwarte Wouw over de Bovenmeent. De volgende dag vliegen twee Zilverplevieren over Hilversum en op 23 April wordt een Kleine Zilverreiger gezien in de Bovenmeent. 25 April vliegt een Zomertortel over Hilversum Zuid en 28 April blijkt een verzwakte Wilde Zwaan aanwezig in de Bovenmeent, een uitzonderlijke late datum voor de soort. Op de 29e is daar een Steenloper aanwezig en worden 2 Steltkluten ontdekt. Deze laatsten zullen de volgende dag nog aanwezig zijn. Op 30 april wordt een man Engelse Kwikstaart gezien in de Bovenmeent. Ook op 7 mei blijkt deze vogel nog aanwezig.

April blijkt een goede maand voor doortrekkende Rode Wouwen met waarnemingen op de volgende data:  7 April (Hilversum Zuid), 10 April (Blaricum), 16 april (Bovenmeent) en 19 april (Hilversum Zuid).

Vanaf 30 april is in de Bovenmeent weer een Porseleinhoen te horen, later in het jaar worden juveniele vogels gezien, waardoor er gesproken kan worden van een succesvol broedgeval. Vanaf 23 april wordt rondom de Kromme Rade geregeld een zingende Wielewaal gehoord, tot ten minste 6 juli blijft de vogel hier aanwezig, zou hier ook een broedpoging hebben plaatsgevonden?

Qua fenologie kunnen de volgende data genoemd worden: 1 April Snor, 2 e Rietzanger, 3e Boomvalk, 6e Visdief en Sprinkhaanzanger, 8e Gierzwaluw en Kleine Karekiet, 10e Zwarte Stern, Braamsluiper en Bonte Vliegenvanger, 11e Nachtegaal, 13e Tuinfluiter, 15e Koekoek en Grasmus, 17e Fluiter, 22e Bosrietzanger en Grauwe Vliegenvanger en 24e Spotvogel

Mei

Op 1 mei wordt een langsvliegende Noordse Stern gezien in de Bovenmeent, deze waarneming valt samen met een influx in de rest van Nederland. In onze regio is deze kust-gebonden soort nog altijd een zeldzaamheid. Zowel op de 1e als op de 2e Mei vliegt een solitaire Kraanvogel over de Bovenmeent. 4 Mei wordt een Ralreiger gemeld in de Nieuwe Keverdijkse Polder, uitgebreide zoekacties hebben helaas geen resultaat. Vanaf 5 mei worden er geregeld Temmincks Strandlopers gezien in de Bovenmeent, het hoogste aantal is 6 exemplaren en de laatste vogels worden op 17 mei gezien. 9 Mei vliegt een Zeearend over het Naarderbos en een Zwarte Wouw over de Gooimeerkust en de 11e wordt weer een Zeearend gezien, ditmaal in de Eempolders. Op 18 en 19 Mei wordt een vogel gezien rondom de Bovenmeent.

12 Mei vliegt er weer een Zwarte Wouw over, wederom over de Bovenmeent. 13 Mei trekt een Grauwe Kiekendief over Hilversum en nog een Zwarte Wouw over de Westerheide. In het Spanderswoud blijken minimaal 4 territoria van Fluiter aanwezig. Ook zijn er territoriale vogels aanwezig bij de Aardjesberg en op de Laapersheide. 11 Mei wordt er weer een Duinpieper gezien, ditmaal op de Westerheide.

Op 12 mei verschijnt een Drieteenstrandloper in de Bovenmeent. De enige Roodpootvalk voor de regio dit jaar trekt op de 15e over Bussum. Op 16 Mei trekt een Rode Wouw over Nigtevecht.

In mei worden geregeld roepende Kwartels gemeld vanuit de  Eempolders. Op de 27e is een roepende vogel aanwezig op de Bussummerheide en de volgende dag een vogel op de Westerheide. Ook verschijnen er in Mei op diverse plekken Witvleugelsterns, met als grootste groep 4 exemplaren in de Bovenmeent op 10 Mei.

Bij de eilanden tussen Muiden en Muiderberg blijkt een groeiend aantal Krooneenden aanwezig. Op 3 mei worden hier ruim 100 vogels gezien. Andere goede plekken voor de soort zijn de Machine van het Naardermeer en de Haven Ballast ten westen van Muiden, waar ook meerdere paren tot broeden zijn gekomen.

21 Mei worden 3 Kleine Zilverreigers overvliegend opgemerkt in de Bovenmeent. 26 Mei is hier een Krombekstrandloper aanwezig. Op 28 mei wordt een baltsend paartje Witoogeend gezien op de Wijde Blik, helaas blijven vervolgwaarnemingen uit. De 31e wordt een roepende Cettis’ Zanger opgemerkt ten westen van het Naardermeer.

De zomervogels arriveren op de volgende data in mei: 1e Grote Karekiet en 8e Wespendief

Juni

Op 6 juni zijn twee Chileense Flamingo’s kortstondig aanwezig op het Gooimeer bij de Stichtse Brug. Op dezelfde dag verschijnt een Krombekstrandloper in de Bovenmeent en is hier ook een Poelruiter te zien. Boven Naarden wordt een grotere Arend gezien, helaas heeeft de waarnemer geen verrekijker bij zich. De belronde van Gooise Vogelaren blijkt weer eens effectief, want vanuit de Bovenmeent kan de vogel worden opgepikt, maar helaas is de vogel dan al zo ver weg, dat de determinatie niet rond gemaakt kan worden, en de vogel als een vrij zekere Schreeuwarend de boeken in zal gaan. Ook vliegt er op 6 Juni een Zwarte Wouw over de Overscheensche Polder. 12 Juni vliegt een Kleine Zilverreiger over de Kampen.  Ook dit jaar roept er weer een Kleinst Waterhoen in de Polder Achteraf. Alleen op 14 en 19 juni wordt een vogel gehoord.

Op 20 Juni wordt een Kwartel opgejaagd in de Nieuwe Keverdijkse Polder. 28 juni is een Geelgors ter plaatse op de Aardjesberg. 30 Juni is een roepende Kwartelkoning aanwezig in de Bovenmeent, hoogstwaarschijnlijk een doortrekker, want de daarop volgende avonden wordt de vogel niet meer gehoord.

Juli

Op 3 juli verschijnen weer Geoorde Futen langs de Noordwal, de vogels worden tot diep in december waargenomen en de groep is maximaal 9 exemplaren groot. Begin juli zijn de eerste groepen Casarca’s weer te zien op het Eemmeer bij de Stichtse Brug. De grote van de groep groeit langzaam tot een ongekend aantal van 540 exemplaren op 17 juli. Nog steeds is niets bekend over de herkomst van deze enorme aantallen Casarca’s. Ook wordt op de nieuwe eilanden ten oosten van de Stichtse Brug, een broedpaar Dwergsterns ontdekt. Het broedgeval mislukt jammerlijk, maar de vogels worden onregelmatig gezien tot in ieder geval 6 september.

De Natte Hond blijkt een goede plek voor steltlopers, van 11 tot in ieder geval 21 juli worden hier twee Strandplevieren gezien, op 19 juli worden ook twee Kanoeten en een Krombekstrandloper (die blijft tot de 31e) gezien en op 21 juli blijkt een Gestreepte Strandloper aanwezig. Op de 26e wordt hier kortstondig een niet gedetermineerde Jager gezien. Een drietal Kleine Zilverreigers is op 19 juli aanwezig.

Voor Reuzenstern blijkt de Natte Hond ook een welkome rustplek. Vanaf 21 juli wordt de eerste vogel gemeld, en uiteindelijk zijn er maximaal 7 vogels aanwezig op 9 augustus. De laatste vogel wordt op 5 september gezien.

4 Juli vliegt een Rode Wouw over ’s Graveland en is een man Strandplevier aanwezig in de Bovenmeent. 9 Juli vliegt een Zwarte Wouw over de Tafelbergheide. Op 13 Juli wordt een roepende Kwartel opgemerkt in de Horstermeer. Op de 15e is een Rosse Grutto kortstondig aanwezig in de Bovenmeent. Vanaf 17 Juli worden Witvleugelsterns opgemerkt bij de Natte Hond en op het Gooimeer, de laatste wordt gezien op 6 september. Op de 27e is wederom een Krombekstrandloper aanwezig in de Bovenmeent. Op 31 Juli blijkt een roepende Kwartelkoning aanwezig bij de Natte Hond.

Augustus

Op 5 augustus wordt in de wijk Aetsveld in Weesp een melding gedaan van een foeragerende Kleine Vliegenvanger. Op 13 Augustus wordt de enige Zwarte Ooievaar dit jaar gezien, boven de Machine van het Naardermeer. 21 Augustus vliegt een groep van maar liefst 11 Zilverplevieren over de Noordwal in Huizen. De 22e is een Zomertortel aanwezig in het parkje achter Hotel Newport in Huizen, de tweede en laatste waarneming van deze soort in het Gooi dit jaar. 25 Augustus worden twee Gestreepte Strandlopers gevonden op de eilanden van de Natte Hond. Hier verblijven ook geregeld Krombekstrandlopers, tussen de 1 en 3 exemplaren. De 29e is hier een Zilverplevier aanwezig op de nieuwe eilanden. Op 30 augustus wordt weer eens een vrouw Witoogeend gezien bij Fort Uitermeer.

Op 31 augustus wordt enkele malen kort een Hop gezien op de Tafelbergheide, de vogel blijkt erg vliegerig en is slechts aan twee waarnemers gegund. Wel wordt er tijdens de zoektochten naar de vogel een juveniele Grauwe Klauwier ontdekt. Deze zeldzame regiosoort laat zich de daaropvolgende dagen erg goed zien en blijft in ieder geval tot 13 september aanwezig. De laatste waarneming van deze soort dateert van 28 mei 2004.

September

3 September wordt een Drieteenstrandloper gevonden op de eilanden van de Natte Hond, ten oosten van de Stichtse Brug. De vogel blijkt de volgende dag ook nog aanwezig. Ook is hier een groep van 13 Krombekstrandlopers aan het foerageren. Op de 4e wordt een Duinpieper gezien op de akkers van het Corversbos, waar ook een Ortolaan ter plaatse is. De 16e wordt een overtrekkende Duinpieper gezien bij de Natuurbrug en de 19e een vogel ter plaatse in een grote groep Graspiepers en Tapuiten op de Zuiderheide bij het Bluk.

6 September wordt een Steenloper gevonden op de Natte Hond, de vogel blijkt de volgende dag ook nog aanwezig. Op 8 september wordt het vrouwtje Witoogeend weer opgemerkt bij Fort Uitermeer. Op de 10e wordt een Draaihals gezien op het talud van de Stichtse Brug, 2 dagen later zit er een vogel bij de Loenderveense Plas. 10 September wordt er door een Jogger een Morinelplevier opgejaagd op de Tafelbergheide, twee vogelaars hebben het geluk om de vogel onafhankelijk van elkaar op te zien vliegen. Op de 11e vliegt een Ortolaan over de Tafelbergheide. Op de 13e verschijnen twee Krombekstrandlopers in de Bovenmeent, deze blijven tot 1 september hangen. 18 September vliegen twee erg late Zwarte Wouwen over de Bovenmeent en 19 September vliegt een Geelgors over Hilversum Zuid.

Vanaf begin september wordt geregeld een Roodhalsgans gemeld uit de Eempolders. De vogel trekt op met Nijlganzen en blijkt geleewiekt en daarmee een escape. Ook worden in September weer flink wat Visarenden gemeld, doorgaans overtrekkende vogels, maar zoals gewoonlijk blijven er weer wat vogels hangen rondom het Naardermeer en de Ankeveense Plassen.

Oktober

2 Vrouwtjes Witoogeend worden op 8 oktober gezien langs het Bergse Pad in Ankeveen, mogelijk zijn dit dezelfde vrouwtjes die geregeld op de Vecht worden gezien. Op de 28e wordt na vele zoektochten een zingende Cettis’ Zanger gevonden langs de Gooimeerkust bij de Eukenberg. Na vangsten van twee vogels op de ringpost van Oud Naarden, op 19 september en 17 oktober groeiden de vermoedens dat de soort, die langzaam zijn broedgebied in Nederland aan het uitbreiden is, het Gooi ook wel eens gekoloniseerd zou kunnen hebben. De vondst van de zingende vogel is dus geen complete verassing, maar schept wel hoop voor het komende voorjaar. De vogel wordt in ieder geval tot diep in december op deze plek gezien, maar ook op andere plekken langs het Gooimeer, dus wellicht zitten er al meerdere broedparen, het komende voorjaar zal dit uit moeten wijzen.

Op 12 oktober wordt een juveniele Kleine Jager langstrekkend gezien bij Muiden. Op 14 oktober vliegen drie Geelgorzen over de Natuurbrug, 20 oktober vliegt hier nog een vogel over. Op de 14e komt hier ook een Oeverpieper overvliegen. 23 Oktober trekken drie Beflijsters mee met een grote groep Kramsvogels over het centrum van Hilversum.  De 31e worden twee vogels gezien op de Westerheide. 28 Oktober is een Rosse Grutto aanwezig op de Natte Hond.

20 Oktober wordt een overvliegende IJsgors gezien bij de Natuurbrug, op de 28e vliegt er eentje over de Eempolders. Op 27 oktober wordt een Grote Pieper gezien in de Aetsveldsche Polder bij Weesp. Ook op 6 november blijkt deze vogel nog aanwezig. Op de 20e vliegt ook een Rode Wouw over Huizen.

Op 31 oktober verschijnt het mannetje IJseend weer bij de Huizerpier, zoals gewoonlijk is hij doorgaans te vinden tussen de groepen Brilduikers. De vogel zal zijn 8e winter ingaan op deze plek. Nooit eerder is de vogel hier zo vroeg teruggekeerd, eerdere data waren 29-11 (2008), 23-12 (2007), 17-11 (2006), 17-12 (2005) en 6-12 (2004).

November

Op 8 november wordt een Geelgors gezien op de plek van de Cettis’ Zanger bij de Eukenberg. 20 November wordt een Europese Kanarie opgemerkt in het parkje achter hotel Newport in Huizen, hier vliegt ook een IJsgors over. Op 21 november wordt weer eens een vrouwtje Witoogeend aangetroffen op de Vecht bij Fort Uitermeer.

Op 20 november wordt een Kuifduiker ontdekt bij de Huizerpier. De vogel blijft hier langdurig aanwezig. Ook wordt op deze dag een Rode Wouw opgejaagd in de Eempolders, de vogel wordt later ook boven Huizen opgemerkt. 29 November wordt een Roodhalsfuut gezien op het Gooimeer bij de Huizerpier, ook op 5 en 7 december wordt de vogel hier gezien.

December

1 December worden Kraanvogels gezien boven ’s Graveland (26) en gehoord boven Naarden (minimaal 1). Op 4 december wordt een mannetje Buffelkopeend opgemerkt op het Gooimeer bij Oud Naarden, dit zal ongetwijfeld de ontsnapte vogel zijn die hier al jaren onregelmatig rondzwemt.  Bij de Huizerpier vliegen twee Grote Zee-eenden voorbij. Deze vogels worden op de 7e nogmaals gezien bij het Naarderbos. Die dag zijn hier ook twee Kuifduikers en een Geoorde Fuut aanwezig.

Op 5 december wordt een Parelduiker opgemerkt bij de Huizerpier. Dezelfde vogel wordt op de 7e terug gevonden bij het Naarderbos. 11 December worden twee Rotganzen gezien bij de Haven Ballast en de 13e zit er een vogel in een grote groep Brandganzen in de Noordpolder beoosten Muiden. 12 December duikt er weer eens een Zeearend op, ditmaal in de Kampen. Ook de 16e blijkt deze vogel daar weer of nog aanwezig. Op 13 December wordt er een Siberische Tjiftjaf gevangen op de ringpost van Oud Naarden. 20 December vliegt een Ruigpootbuizerd over de Keverdijkse Polder. Uitzonderlijk zijn de twee Sneeuwgorzen die op 24 December op de Tafelbergheide worden aangetroffen.


Dagvlinders

Door het warme en niet al te natte voorjaar en de zomer, was 2009 een erg goed jaar voor Dagvlinders in het Gooi. Dit jaar werden 28 verschillende soorten Dagvlinders in het Gooi waargenomen. Opmerkelijk was de enorme doortrek van Distelvlinders, net als in de rest van West Europa. In mei werden door het hele Gooi duizenden langstrekkende Distelvlinders gezien, in de nazomer bleken veel van deze vlinders eieren afgezet te hebben en kwam een tweede golf Distelvlinders op gang. Ook opmerkelijk was het goede jaar voor Oranjetipje dit jaar. De afgelopen jaren waren er slecht enkele waarnemingen van de soort per jaar, dit jaar werden er maar liefst 53 Oranjetipjes gemeld, zelfs ver buiten de normale vliegplaatsen.

In de nazomer kwam ook een influx van Oranje Luzernevlinders op gang, er werden in het Gooi maar liefst 35 exemplaren gemeld. Ook werd er 1 Gele Luzernevlinder gezien op de Kromme Rade. Heideblauwtje zette zijn terugkomst voort, met flink wat exemplaren op de heidevelden. Heivlinder en Groentje, twee andere kenmerkende heidesoorten, deden het dit jaar ook erg goed. Werd al jaren vermoed dat Eikenpage algemener was dan verwacht, eind Juni bleken deze vermoedens waarheid. Op windloze, zonnige avonden, werd gezocht naar de soort in eiken langs bosranden en de vlinders bleken overal in grote aantallen rond te vliegen. Bij gunstige bosranden konden 100en exemplaren tegelijkertijd gezien worden. Ook vermeldenswaardig was de enorme hoeveelheid witjes die begin Juli boven de akkers van het Corversbos vloog. Voorzichtige schattingen kwamen op 10.000 exemplaren uit, waardoor de akkers werkelijk wit zagen van de drie soorten witjes. Een uitzonderlijk mooi schouwspel was het gevolg.

Terugkijkend kan 2009 dus de boeken in als één van de beste vlinderjaren van de afgelopen tientallen jaren.

Libellen

Qua libellen was het jaar 2009 vergelijkbaar met voorgaande jaren. Opmerkelijk was de waarneming van een Zuidelijke Glazenmaker in een enorme groep Paardenbijters in Bantam, die massaal aan het jagen was op uitzwermende vliegende mieren. Deze soort is langzaam zijn leefgebied aan het uitbreiden en voor zover bekend was dit de eerst waarneming van deze soort in het Gooi.  Ook was er dit jaar weer een waarneming van een Zuidelijke Keizerlibel bij de Zanderij Crailo. Het derde jaar op rij op deze plek. Groene Glazenmaker heeft het erg moeilijk langs de Kromme Rade, het laatste bolwerk van deze soort in de regio, dit jaar werden hier opmerkelijk weinig exemplaren gezien. Gevlekte Witsnuitlibel zette zijn opmars voort en werd weer op een aantal plekken buiten de bekende vlieggebieden aangetroffen. Ook dit jaar werden langs de Gooyersgracht weer enkele Weidebeekjuffers gezien, het lijkt er nu echt op dat de soort hier vaste voet aan de grond begint te krijgen. Er was dit jaar maar 1 waarneming van een Tengere Grasjuffer, langs de Kromme Rade. De plek waar deze pionierssoort in 2007 en 2008 voornamelijk werd gezien, Cruysbergen, bleek in 2009 te veel drooggevallen voor de soort.

Nachtvlinders

Na de eerste gerichte vangavonden in 2008, om een beter beeld te krijgen van de voorkomende Nachtvlinders in het Gooi, werden in 2009 maar liefst 313 verschillende soorten Nachtvlinders in het Gooi aangetroffen. De komende jaren zal hard gewerkt gaan worden om een nog beter beeld te krijgen van het voorkomen en de verscheidenheid van de Nachtvlinders in ons werkgebied. De Landelijke Nachtvlindernacht, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Vlinderstichting, viel helaas, letterlijk in het water. Door enorme regenbuien en heftig onweer, werden slechts weinig nachtvlinders op de opgestelde doeken aangetroffen.

Hans van Oosterhout