Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

kaartje vaarverbindingWij zitten niet te wachten op een nieuwe recreatievaartverbinding dwars door of nabij het natura 2000 gebied Gooimeer zuidoever. Een van de opties loopt dwars door het staatsnatuurmonument Naardermeent en de unieke Zanddijk. Instandhoudingdoelstellingen voor veel soorten water- en rietvogels lopen ernstig gevaar.
Dit hebben wij bij de Grontmij (door de gemeente Naarden in de arm genomen) benadrukt. Onlangs hebben wij daarom een zienswijze ingediend op een bestemmingsplanherziening en bezwaren ingebracht tegen de aanleg van watersportligplaatsen in Naardenvesting.

Zie hieronder onze correspondentie:

Brief aan gem. Naarden; prov. NH; gem. Muiden; RWS IJsselmeer; Waterschappen; Gewest Gooi- en Vechtstreek.
cc: Vogelbescherming Nederland; Milieufederatie NH 
Betreft: Vaarverbinding Vecht-Naardertrekvaart Gooimeer & Hilversum, 12 juli 2007

L.S.,

Uit recente publicaties in de Naarder Koerier en het dagblad De Gooi- en Eemlander namen wij kennis van de verdere uitwerking van bovengenoemde vaarverbinding, voorzien in het plan “De Groene Uitweg.” Ondanks diverse verzoeken onzerzijds heeft u onze vereniging als belangenbehartiger van de vogels niet in dit stadium bij de plannen betrokken. Dit betreuren wij omdat het duidelijk is dat het Vogelrichtlijngebied Gooimeer een cruciale factor zal zijn. Onze vereniging stelt voorop niet tegen een dergelijke vaarverbinding te zijn. De gemeente Naarden heeft, aldus de publicaties, een voorlopige voorkeur voor tracé A via de jachthaven Naarden. Echter, zij heeft eveneens de opties B en C in studie. Het traject van beide laatste opties lopen door of monden direct uit in het vogelrichtlijngebied Gooikust Zuid, deel uitmakend van de voorgenomen Natura 2000 speciale beschermingszone Eemmeer en Gooimeer Zuidoever. Hiertegen tekenen wij bezwaar aan. Tevens wijzen wij er op dat, ook indien voor optie A wordt gekozen, realisatie van de instandhoudingdoelstellingen zoals verwoord in het ontwerp aanwijzingbesluit Natura 2000 niet door de vaarverbinding dient te worden belemmerd. Realisatie van de beoogde vaarverbinding zal dan ook getoetst dienen te worden aan de Vogelrichtlijn/Natura 2000 bepalingen. Hieronder lichten wij onze beide bezwaren toe.Het Vogelrichtlijngebied, omvattende de twee staatsnatuurmonumenten Gooikust Naarden en Gooimeer zuid, zal worden opgenomen in het Natura 2000 gebied Eemmeer en Gooimeer Zuidoever. Deze speciale beschermingszone heeft tot doel het behoud van ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingdoelstellingen zijn geformuleerd. Deze zijn verwoord in het ontwerpbesluit Natura 2000. Onder anderen houdt dit in de rust, foerageer, dekking en broedgelegenheid van vogelsoorten die afhankelijk zijn van de betrokken habitattypen. Het doorsnijden van de natuurmonumenten en daar laten uitmonden van een vaarverbinding, gevolgd door de uitwaaiering van de betrokken pleziervaart is hierdoor ongewenst. Het tweede deel van onze zorg betreft de potentiële verstoring van het natuurgebied door de doelgroep voor deze vaarverbinding, ook wanneer gekozen wordt voor tracé A. Grotere plezierjachten kunnen het ondiepe natuurgebied door hun diepgang niet bereiken. Het aandeel van kleine meestal open plezierjachten, zoals vletten, visboten, speedboten en sloepen zal echter door de nieuwe vaarverbinding beduidend groeien. Deze vaartuigen kunnen door hun geringe diepgang het beschutte aan hogerwal gelegen gebied wel bereiken en verstoren. Daardoor is het gewenst hiervoor voldoende mitigerende maatregelen te nemen in de vorm van verbodshandhaving en opvangmogelijkheden elders. Ongetwijfeld zullen ook de te ontwikkelen Natura 2000 beheerplannen voor het gebied deze eisen of meer vragen. Graag zouden wij, gezien de geschetste problematiek, alsnog in dit stadium bij de planvorming worden betrokken.

Uw bericht tegemoet ziend verblijven wij,
Hoogachtend,
Rob  Kloosterman
Coördinator subgroep Natuurbescherming xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx &

Gemeente NaardenBurgemeester en wethouders
Betreft: Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Naarden”      &;       
Naarden, 4 oktober 2007 

Geacht college,Hieronder treft u aan onze inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Naarden”. Ad 2.4 WijzigingsbevoegdhedenWijzigingsbevoegdheid 1‘Binnendoorvaarverbinding Vecht-Naardertrekvaart- Gooimeer’
De alternatieve vaarroute Naardertrekvaart – Fort Ronduit – Gooimeer welke de wijzigingsbevoegdheid noodzakelijk maakt stuit op een aantal bezwaren onzerzijds. De plaats van uitmonding in het Gooimeer van dit alternatief brengt het behalen van de instandhoudingdoelen van dit Natura 2000-gebied (Vogelrichtlijngebied) in gevaar door mogelijk significant negatieve effecten van de toenemende scheep(recreatie)vaart door verstoring van broed, rust en foerageerlocaties van onder anderen de doelsoorten. Deze vogelsoorten zijn vermeld in het ontwerpbesluit Natura 2000 Speciale Bescherming Zone nr. 77, genoemd Gooimeer Zuidoever. De bedoelde nieuwe vaarverbinding wordt aangelegd met het oog op kleinere vaartuigen met beperkte diepgang. Daardoor hebben deze vaartuigen anders dan die met grotere diepgang de mogelijkheid, naast de verstorende doorvaart, zich tevens op te blijven houden in het ondiepe Natura 2000 gebied. In nog ernstiger mate gelden onze bezwaren voor het alternatief waarbij de vaarweg uitmondt in het Gooimeer via de Naardermeent. Gezien deze bezwaren is het niet gewenst dat de vaarweg in de zuidoosthoek van bedrijventerrein Gooimeer Zuid loopt en bestaat onzes inziens aldus geen noodzaak voor de genoemde wijzigingsbevoegdheid.  Een optie naar onze keuze is het alternatief waarbij de vaarweg uitmondt in het Gooimeer via of in de directe nabijheid van de jachthaven Naarden. Op deze wijze is sprake van een geconcentreerde toegang tot het Gooimeer waarbij de (recreatie)scheepvaart door middel van betonning of stremmingen uit de buurt van het Natura 2000 gebied kan worden geleid.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                                              Naarden, 12 november 2007 Gemeenteraad Naarden
Betreft: Voorronde dd. 14 november 2007 betreffende de historische haven en passantensteiger Lange Bedekte Weg/A’damse Straatweg

Geachte raad,

Vriendelijk verzoeken wij u deze notitie tijdens de genoemde voorronde te behandelen. Helaas kunnen wij niet aanwezig zijn. Voldoende aantrekkelijkheid voor watersporters om de voorgenomen passantensteiger te gebruiken zal liggen in de mogelijkheid van doorvaart naar het Gooimeer. Ter bescherming van het Natura 2000 gebied Gooimeer zuidoever wijzen wij de doorvaart opties  via Fort Ronduit of Naardermeent af. Hierdoor zal de locatie Lange Bedekte Weg/A’damse Straatweg ongeschikt blijken voor passanten. Ook in het verleden is dit gebleken.Een geschiktere locatie zou kunnen worden gevonden bij de optie Naardertrekvaart-jachthaven Naarden (of ten westen daarvan) – Gooimeer, indien deze gerealiseerd zou worden. Deze optie heeft onze voorkeur. Zie hiervoor ook onze brief aan uw raad en college dd. Juli 2007 en onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan industrieterreinen Naarden dd. September 2007. (beiden bijgevoegd) 

Hoogachtend,

Rob Kloosterman

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen