Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

boerenzwaluwenOp 28 juni 2017 is -in het jaar waarin de Vogelwerkgroep vijftig jaar bestaat-  op de leeftijd van 103 (!) jaar Françoise (Rie) Tabois overleden. Zij werd enkele dagen na de oprichting op 6 februari 1967, was de eerste secretaris van de vereniging en bleef dat tot eind 1972.

Op 5 juli 2017 is in het crematorium Hilversum afscheid genomen van haar.

Zij trouwde met  de zoogdierkenner Arend de Wijs en zij kregen twee kinderen, Joris en Rombout. Helaas moest zij meemaken dat beide zonen haar voorgingen. Vooral Rombout (1951-2013) [zie Jonkers, 2013: Korhaan 47(2): 69] heeft zich intensief beziggehouden met het voorkomen van vogels en zoogdieren in het Gooi.

Rie vervulde haar taak met veel inzet en nauwgezet in een tijd waarin  voortdurend strijd moest worden geleverd om vogels en hun leefgebieden te beschermen. Een bloemlezing van de veelheid aan zaken waarmee zij zich bezig heeft  gehouden is hier zeker op zijn plaats. Het secretariaat uitoefenen in die jaren was namelijk geen sinecure en vroeg heel veel tijd.

Aanvankelijk behoorden ook  het beheer van de  bibliotheek, overdrukken en de ontvangen verenigingbladen van organisaties nog tot een van de taken. De bladen konden bij haar thuis worden ingezien. De opgaven voor de weekeinden naar de Waddeneilanden  verliepen toen via de secretaris.  Daarnaast moesten dossiers worden bijgehouden met gegevens, evenals de correspondentie over uiteenlopende zaken. 

Van meet af aan had de  Vogelwerkgroep het plan om een boek over de avifauna van het Gooi te gaan maken. Dit voornemen mondde in 1971 uit  in uitgave van de Avifauna van Midden-Nederland. Ze had daar niet alleen administratief mee van doen, maar inventariseerde ook het Naardermeer en  coördineerde het onderzoek in dat gebied.

Slechts weinig leden zullen nog weten dat  de Vogelwerkgroep aanvankelijk het toenmalige en droogvallende Zuidelijk Flevoland (nu Flevoland) had geannexeerd. De secretaris onderhield  in die jaren namens de Commissie Zuidelijk Flevoland het contact met de Dienst Zuiderzeewerken en de Rijksdienst IJsselmeerpolders,  wanneer vogelbelangen in het geding waren.

Acties werden door haar briefwisselingen ondersteund, zoals protesten tegen Belgische vogelvangerorganisaties, onweidelijk gedrag van jagers tegen de ganzenjacht in het plassengebied en de weg door het Bikbergerbos. Een opvallende  actie was die naar de gemeenten in het onderzoekgebied. Hen werd onder meer  gevraagd om naleving van de voorschriften voor de natuurbehoud en vogels, en het instellen van zones waarin geen gebruik werd gemaakt van DDT. 

Vaak leidden acties niet tot het gewenste resultaat. Wel heel bont was de reactie die het secretariaat ontving op het protest tegen de bouw van een studio  voor de KRO in het Spanderswoud. Die wil ik de lezers niet onthouden. Deze luidde, dat het verlies aan vogels zou worden gecompenseerd, doordat het nieuw pand onderdak ging bieden aan een niet  minder bonte zeldzame verzameling   vogels.  Hun bijzondere foerageergedrag zou de Hilversumse middenstand geen windeieren gaan leggen. Grappig bedoeld, maar ongepast. We worden wel graag serieus genomen.  De secretaris was zo verstandig om hier niet op te reageren.

De druk die ontstond op de natuur werd zo groot en de acties waren er zo vaak, dat door belanghebbende organisaties enige tijd later werd besloten tot oprichting van een Contactraad voor Natuurbescherming in het Gooi. Helaas bestond deze maar kort. Nadien zijn er gelukkig allerlei werkgroepen, subgroepen en commissies in  het leven geroepen, die  veel taken konden overnemen en die van het secretariaat gingen verlichten.

Rie was in de beginjaren steunpilaar van het bestuur en leverde een waardevolle bijdrage aan het functioneren en aanzien van de Vogelwerkgroep. Daarvoor zijn wij  haar nog steeds dankbaar.  Op 28 april 1977 vijf jaar na haar aftreden werd zij benoemd tot erelid.

 

Dick A. Jonkers

 

Tabois1

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen