Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

wasmeerklDit jaar is het Laarder Wasmeer sinds de sanering van 2011 voor de derde keer op broedvogels geïnventariseerd.

Deze sanering vond plaats in de periode 2003 tot 2011.

Het is nu een gevarieerd gebied met stuifduinen, heide, schraal grasland en kleine vennen. Aan de randen is er opgaande vegetatie bestaande uit naaldbomen, berken en eiken. Dode of stervende bomen worden niet opgeruimd, waardoor voor holenbroeders nestgelegenheid ontstaan is.

 

 

wasmeer

Langs het fietspad is een strook met struikvegetatie bestaande uit o.a. meidoorn en haagbeuken. Deze strook heeft zich na de aanplant van zes jaar geleden goed ontwikkeld.

In de Korhaan 2017 nummer 3 hebben we al geschreven over de grote diversiteit aan soorten. Toen was het aantal soorten en territoria nog niet bekend. Inmiddels weten we dat de inventarisatie van 2017 maar liefst 268 territoria op heeft geleverd verdeeld over 53 soorten. In 2011 is het gebied op verzoek van GNR voor het eerst geïnventariseerd op broedvogels. Er werden toen 34 soorten vastgesteld in 146 territoria.

In 2014 is het gebied opnieuw geïnventariseerd.  Er werden toen 190 territoria vastgesteld verdeeld over 37 soorten.

Een opvallende uitbreiding dus ten opzicht van de inventarisaties van 2011 en 2014. 

Er zijn dit jaar 9 inventarisatierondes geweest; de eerste op 18 maart; de laatste op 24 juni. Op 24 juni is ook nog een avondtelling gehouden. Bij iedere ronde waren tenminste 2 tellers aanwezig. Vaak waren het er ook 3. In 2017 is voor het eerst met een tablet geteld. Dit vergroot de nauwkeurigheid van de waarnemingen en heeft als grote voordeel dat de ingevoerde waarnemingen aan het eind van de telling direct kunnen worden gedownload.

Er zijn in 2017 10 nieuwe soorten vastgesteld, die een of meerdere territoria bezetten. Van de buizerd werden twee nesten, beide succesvol, gevonden. De glanskop en de kuifmees broedden in dode berkenbomen.

De grasmus maakte gebruik van de inmiddels flink uitgegroeide randvegetatie. Groenling en goudvink maakten hier ook gebruik van. De kneu nestelde in struikvegetatie in het stuifduingedeelte.

Boomleeuwerik en Gekraagde Roodstaart hadden een goed jaar. Beide waren aanwezig met 13 paar.

In het voorjaar van 2017 waren de vennen nog goed gevuld met water. Vandaar de aanwezigheid van eenden en ganzen. Ook meerkoeten waren  vertegenwoordigd (4 paar).

Daarna volgde een droge periode waarin de waterstand zichtbaar daalde.

In het gebied zijn vossen gesignaleerd. Vermoedelijk zijn er twee burchten, waarvan in ieder geval 1 binnen de grenzen van ons telgebied.

De aanwezigheid van vossen heeft er waarschijnlijk toe geleid dat grondbroeders niet zo succesvol waren. Van de kieviten zijn geen jongen waargenomen en ook de eenden hebben geen jongen groot gebracht. 

De juvenielen van het ganzenpaar zijn niet vliegvlug geworden.

Zelfs de meerkoeten hebben geen jongen groot kunnen brengen.

Enkele opvallende waarnemingen waren die van een klapekster in maart en een beflijster in april. En van een groenpootruiter die weken rond het ven was te zien.

Daarnaast was er weer een broedgeval van een kleine plevier, die kort na de sanering in 2011 nog met vier broedparen was aanwezig was.

Verder geeft de aanwezigheid van twee paren tapuit in de maand mei aan dat het terrein geschikt is voor vestiging. Er zijn geen broedpogingen waargenomen.

Al met al kan gezegd worden dat de broedvogelstand van het Laarder Wasmeer zich sinds de sanering in 2011 goed heeft ontwikkeld van een stand van 34 soorten in 2011 tot een stand van 53 soorten in 2017.

Het door GNR gevoerde beheer lijkt zijn vruchten af te werpen.

 

De coördinatoren: 

Wobbe Kijlstra

Han Dijkers

 

Deze pdfPDF bevat de territoriumkaartjes van 2017. 

Hieronder is de volledige lijst van het aantal vastgestelde territoria in 2011. 2014 en 2017.

 

 

  2017 2014 2011
Dodaars   1  
Knobbelzwaan   1  
Grauwe gans 2 1 3
Canadese Gans   1  
Nijlgans 2 1 5
Bergeend 1 7 7
Krakeend 1 1  
Wilde eend 4 3 1
Buizerd 2    
Kleine Plevier 1   4
Boomvalk     1
Meerkoet 4 4  
scholekster 1    
kievit 2 2 2
Holenduif 3   2
Houtduif 4 2  
koekoek 1    
Groene specht 1 1  
zwarte specht 1    
Kleine bonte specht 2   2
Grote bonte specht 9 7 6
Boomleeuwerik 13 10 4
Boompieper 6 9  
Graspieper 6 8  
Witte kwikstaart 4 2 4
Winterkoning 10 9 2
Heggenmus 3   2
Roodborst 11 11 7
zwarte roodstaart 1    
Gekraagde roodstaart 13 9 4
Roodborsttapuit 7 7  
Merel 15 9 11
Zanglijster 2 1 3
Grote lijster 1 1 1
grasmus 3    
Tuinfluiter 3   3
Zwartkop 7 3 7
Tjiftjaf 3 3 2
Fitis 13 13 5
goudhaan 2    
Bonte vliegenvangern 2 2 1
Staartmees 1 1  
glanskop 3    
kuifmees 1    
Zwarte mees     1
Pimpelmees 19 12 7
Koolmees 18 11 11
Boomklever 5 5 2
Boomkruiper 14 10 9
Gaai 1 2  
Spreeuw 4   3
Zwarte kraai 1 1 3
Vink 21 18 11
groenling 4    
Appelvink 2   2
goudvink 2    
kneu 2    
Putter 4 2 8
totaal 268 190 146
aantal 53 37 34

 

 

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen