Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzeearend

ALVOp 15 maart 2018 houden we weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Omdat we het milieu niet met onnodig drukwerk willen belasten, worden de stukken digitaal beschikbaar gesteld via deze website. Je kunt ze op 15 maart bekijken tijdens de vergadering via je tablet (er is WIFI in de Infoschuur). Zelf afdrukken kan natuurlijk ook. De agenda en de te bespreken stukken vind ja na de <lees meer> knop.

Na de pauze zal Christian Brinkman een lezing houden over het ringstation.

 

Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken op donderdag 15 maart 2018 in de Infoschuur van GNR.

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

 

De agenda voor de ledenvergadering luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen bestuur

2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2017

3. Algemeen Jaarverslag 2017

4. Financieel Jaarverslag 2017

5. Verslag Kascommissie

Wordt uitgebracht tijdens de vergadering

6. Decharge bestuur

7. Benoeming nieuw lid kascommissie.

8. Begroting 2018

9. Jaarplan 2018

10. Bestuurssamenstelling en –verkiezing

- Voorzitter: Piet Spoorenberg is aftredend en herkiesbaar

- Secretaris: Huub Casander is aftredend en herkiesbaar

- Penningmeester: Egbert Leijdekker is aftredend en nog voor 1 jaar herkiesbaar

- Avifauna: vacant

(Tegen)kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij een van de bestuursleden.

11. Dineke Sluijters Vogelfonds

- Projecten: De ALV wordt, overeenkomstig het advies van de commissie, gevraagd om in te stemmen met de ingebrachte projecten.

- Werking Dineke Sluijters Vogelfonds

- Benoeming commissieleden

12. Rondvraag en sluiting

 

Onderstaande stukken worden in de ledenvergadering behandeld. 

Tevens zijn de voorgestelde  projecten in het kader van het Dineke Sluijters Vogelfonds bijgevoegd.

pdf1.0_ALV_agenda_15-03-2018.pdf

pdf2.0_ALV_verslag_2017-3-16.pdf

pdf3.0_Jaarverslag_VWG_2017.pdf

pdf4.0_Financieel_verslag_penningmeester_2017_VWG.pdf

pdf9.0_Jaarplan_VWG_2018.pdf

pdf11.a_Projecten.pdf

pdf11.a1_aanvraag_DSF_ijsvogelwanden.pdf

pdf11.a2_aanvraag DSF: kleine_karekiet_onderzoeksplan.pdf

 pdf11.b1_Voorstel_tot_wijziging_huishoudelijk_reglement.pdf

 

In het volgende document zijn alle stukken samengevoegd.

pdfSamengevoegde stukken.pdf