Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

ALVHierbij nodigt het bestuur de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken op donderdag 21 maart 2019 in de Infoschuur. De aanvang is 20:00 en de zaal is open om 19:30.

Na de pauze zal de zwaluwengroep een presentatie geven over gierzwaluwen 

De agenda en de te behandelen stukken vind ja na de <lees meer> knop.

 

 De agenda voor de ledenvergadering luidt als volgt: 


1. Opening en mededelingen bestuur

2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2018

3. Algemeen Jaarverslag 2018

4. Financieel Jaarverslag 2018

5. Verslag Kascommissie Wordt uitgebracht tijdens de vergadering

6. Decharge bestuur

7. Benoeming nieuw lid kascommissie.

8. Jaarplan 2019

9. Begroting 2019

10. Bestuurssamenstelling en –verkiezing - Ledenactiviteiten: Wouter Rohde is aftredend en herkiesbaar - Communicatie: Ton van den Oudenalder is aftredend en herkiesbaar - Penningmeester: Egbert Leijdekker is aftredend. Het bestuur stelt Niek Wieringa voor als kandidaat - Onderzoek en bescherming: vacant

(Tegen)kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij een van de bestuursleden.

11. Dineke Sluijters Vogelfonds - Projecten: De ALV wordt, overeenkomstig het advies van de commissie, gevraagd om in te stemmen met de eventueel ingebrachte projecten.

12. Rondvraag en sluiting

 

  

Stukken voor de ALV 

 

Alle stukken in één document:

 

 

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen