Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerslangenarend

nestgrauwgans

Kwam het door de toegezegde soep met broodjes of het interessante programma op deze zaterdagochtend van 7 december, hoe dan ook, de Infoschuur was vol bij de presentaties van de resultaten van broedvogelinventarisaties 2019 voor waarnemers, beheerders en belangstellenden. Voor de pauze werden de broedvogeltrends van de acht geïnventariseerde gebieden door verschillende sprekers behandeld, met diverse zijpaadjes, over bijvoorbeeld orchideeën en de herkomst van de naam Lambertszkade. De eindrapporten zijn nu op deze website te lezen.

 

De volgende rapporten zijn gepubliceerd naar aanleiding van de inventarisaties dit voorjaar:

pdfBroedvogels Crailo, Oud Bussem, Bikbergen en de Beek 2019

pdfBroedvogels Stichtse Brug 2019

pdfBroedvogelinventarisatie Wijde Blik 2019

pdfBroedvogels Corversbos 2019

In de door ons geinventariseerde bosgebieden bij Crailo en omgeving hangen ook veel nestkasten die worden gecontroleerd door de werkgroep nestkasten van Ronals Beskers. Het is natuurlijk interessant om de door Ronald verzamelde gegevens te vergelijken met het aantal vastgestelde territoria volgens de door ons toegepaste BMP methode.  Rien Rense heeft samen met Huub Casander deze analyse uitgevoerd en na de pauze presenteerde hij de uitkomsten. Bij koolmees en met name pimpelmees  bleek het aantal legsels in nestkasten beduidend hoger te liggen dan het aantal berekende territoria volgens de BMP methode. Kan dit het gevolg zijn van poygamie of moet de oorzaak elders gezocht worden? Of wordt het aantal territoria door BMP te laag berekend bij hoge dichtheden zangvogels? Interessante verkenningen die uitnodigen naar meer onderzoek.

Huub Casander gaf een verhaal over het MUS project van Sovon (Meetnet Urbane Soorten) en riep de toehoorders op (en bij deze ook de lezers van deze website) om ook een bijdrage te leveren aan deze monitoring. Je hoeft geen expert te zijn, het is leuk om te doen en bovendien zeer nuttig om bij te dragen aan de kennis over het voorkomen van de vogels in onze directe omgeving.

Kijk hier hoe je je op kunt geven voor dit project

Al met al een interessante ochtend waarin diverse trendmatige ontwikkelingen verhelderd konden worden, maar ook vragen open bleven wat een extra stimulans is om door te gaan met de monitoring van de broedvogels binnen ons werkgebied.

Tot slot gaven de beheerders van Goois NatuurReservaaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waternet aan welke gebieden ze nomineren om volgend jaar door ons op broedvogels te laten inventariseren. Welke gebieden dat zijn en hoe je je als deelnemer op kunt geven, lees je hier.