Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

Purperreiger (Bertus vd Brink)De werkgroep broedvogels heeft in 2013 een broedvogelinventarisatie van het westelijk deel van de Breukeleveense Plas uitgevoerd (49 ha, exclusief water). Het gebied, ook wel de Stille Plas genoemd, vormt een schakel in de keten van de Vechtplassen. Totaal zijn er 55 soorten vastgesteld met als meest talrijke de Grauwe Gans (84 territoria), gevolgd door de Purperreiger (52 territoria) en Tjiftjaf (44 territoria).

 

Het gebied kent een aantal zones:

  • De oeverzone grenzend aan de grote plas bestaat uit waterriet met veel Grote en Kleine Lisdodde. Hier broeden Waterral, Kleine Karekiet en Fuut. Het aantal broedparen is de afgelopen decennia redelijk constant gebleven.
  • Achter deze zone bevindt zich een open moerassige vegetatie. Rietzanger, Rietgors, Snor en Blauwborst zijn hier de meest karakteristieke soorten. De laatste decennia is het oppervlakte van deze zone geslonken door verbossing en het is dan ook niet verrassend dat deze soorten, met uitzondering van Blauwborst, sterk in aantal achteruit zijn gegaan.
  • De reeds genoemde boszone is in oppervlakte het grootst. Hier broeden in afnemende mate van talrijkheid Tjiftjaf, Winterkoning, Fitis, Koolmees, Pimpelmees en Vink. Veel zeldzamer, maar toch karakteristiek voor de broekbossen zijn Buizerd, Sperwer, Goudvink en Matkop. Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt vormt de kolonie Purperreigers die in de boomkruinen gevestigd is.
  • Langs de Herenweg staan enkele tientallen vrijstaande villa's met grote tuinen. In deze zone broedt een groot aantal bekende tuinvogelsoorten: Merel, Zanglijster, Heggenmus, Grote Bonte Specht, Ekster, Spreeuw, Vink, Putter, Groenling en Grauwe Vliegenvanger. Ook heeft een paartje Bosuilen zijn territorium in deze zone.
  • Tot slot een aparte vermelding voor het eiland in de noordwest hoek van de plas. Dertig jaar geleden was hier nog een Kokmeeuwkolonie gevestigd. In 2013 is er ook een kolonie maar nu zijn het Grauwe Ganzen die hier hun toevlucht hebben gezocht voor de Vos en broeden tussen de hoog opgaande elzen en berken.

Roerdomp (Michiel van Balen)

De westelijke oever van de Breukeleveense Plas vormt een landschappelijk fraai en ornithologisch interessant gebied. Natuurmonumenten heeft slechts een relatief gering deel van het moerasgebied in bezit. De bewoners van de villa's aan de Herenweg kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de biologische en landschappelijke waarde van het gebied door de tuinen zo veel mogelijk te integreren met het aangrenzende natuurgebied.

Het volledige rapport is pdfhier te downloaden

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen