Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

SteppevorkstaartplevierAfgelopen zaterdag togen we onder leiding van Hugo Weenen met een kleine maar fijne groep van zes naar het Lauwersmeer. Ondanks het uitblijven van de beloofde zon een heerlijke, nagenoeg windstille dag. Je kon duidelijk merken dat we op het keerpunt van zomer naar herfst zaten want de trek begon al aardig op gang te komen met veel eenden, kleine zangvogels als kneu en putter, steltlopers en roofvogels. Zo zagen we prachtig het smelleken al duikelend in gezelschap van een torenvalkje. Maar na een uitgebreid bezoek aan de Jaap Deenshut en omgeving met heel veel baardmannetjes, stond de middag toch vooral in het teken van de grote zoektocht naar de gesignaleerde steppevorkstaartplevier. Een beetje de spreekwoordelijke naald in de hooiberg: een plevier met een effectieve schutkleur, zeker op de modderige akkerpercelen waar hij tussen de vele kieviten zou moeten zitten. Heel wat getuur en de hoop was al bijna opgegeven tot het verlossende woord kwam van een passerende collega die hem/haar net een paar honderd meter verderop aan de andere kant van een dijkje had gezien. Er stonden al heel wat telescopen opgesteld, dus dat kon niet missen. En daar was ie dan: een ranke, mooie, zeer zeldzame dwaalgast die zijn broedgebied heeft ten noord-oosten van Zwarte en Kaspische zee en Centraal Azie. Geweldig, het gaf toch een beetje het gevoel, ondanks al die andere mooie waarnemingen, van Mission Accomplished.

Om 18.00 uur waren we weer geheel voldaan bij Bussum Zuid.

Juun de Boer

De lijst van waargenomen soorten in willekeurige volgorde:

 

 1. buizerd
 2. kauw
 3. spreeuw
 4. zwarte kraai
 5. torenvalk
 6. koolmees
 7. meerkoet
 8. wilde eend
 9. stormmeeuw
 10. zilvermeeuw
 11. kleine mantelmeeuw
 12. goudplevier
 13. nijlgans
 14. grauwe gans
 15. brandgans
 16. blauwe reiger
 17. baardmees
 18. roerdomp (gehoord)
 19. bruine kiekendief
 20. winterkoning
 21. bergeend
 22. witte kwik
 23. pijlstaart
 24. smient
 25. krakeend
 26. slobeend
 27. kievit
 28. rosse grutto
 29. wintertaling
 30. bonte strandloper
 31. watersnip
 32. kleine strandloper
 33. kemphaan
 34. boerenzwaluw
 35. rietgors
 36. fuut
 37. dodaars
 38. oeverpieper
 39. bontbekplevier
 40. zwarte ruiter
 41. casarca
 42. grote zilverreiger
 43. tureluur
 44. pimpelmees
 45. slechtvalk (plus prachtige juv.)
 46. waterral (gehoord)
 47. kuifeend
 48. grote bonte specht
 49. knobbelzwaan
 50. houtduif
 51. nandu (kleine struisvogel, esc.)
 52. kneu
 53. wulp
 54. tjiftjaf
 55. smelleken
 56. scholekster
 57. holenduif
 58. steppevorkstaartplevier
 59. aalscholver
 60. zilverplevier
 61. kanoet
 62. lepelaar
 63. rotgans
 64. eider
 65. grote mantelmeeuw
 66. gele kwikstaart
 67. putter

En voor de liefhebbers van libellen: mooie paardenbijters!